MEER INFO OVER OPMETINGEN:

 

Opmetingen bestaande toestand

Bij de opmaak van riolerings- en wegenisprojecten is het van essentieel belang dat het projectgebied nauwkeurig in kaart wordt gebracht. Hierbij worden alle punt- en lijnobjecten opgemeten met GPS en totaalstation. Uiteindelijk wordt er een plan bestaande toestand afgeleverd dat als basis kan dienen van al uw projecten.

 

Afpalingen en grensbepaling

Het afpalen is het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aaneenpalende percelen. De afpaling is volgens de wet één van de voorbehouden activiteiten van de Landmeter-expert.

Wanneer de partijen in der minne overeenkomen over de juiste ligging van de grens, wordt na opmeting een proces-verbaal van afpaling opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

Als de partijen niet overeenkomen over de juiste ligging van de eigendomsgrens, kan er een gerechtelijke afpaling geeist worden via de vrederechter. De vrederechter stelt dan een landmeter-expert aan, die de juiste ligging van de grens dient te reconstrueren.

Veelal zal na de grensbepaling worden overgegaan tot het materialiseren van de grenspunten en het opmaken van een proces-verbaal van afpaling. Het proces verbaal van afpaling wordt door de betrokken partijen ondertekend en geregistreerd in het hypotheekkantoor. De grens is dan tegensprekelijk vastgelegd.

 

Opmetingen voor notariële verkoop

Eén van de belangrijke momenten in een leven is het aankopen van een huis of een grond. Het is dan ook van enorm belang dat de koper weet wat hij koopt. Om achteraf alle discussies te vermijden, wordt van het perceel een opmetingsplan opgemaakt. Hierbij wordt er nagegaan waar de juridische eigendomsgrenzen gelegen zijn.

 

Alleen een landmeter-expert mag de plannen opmaken die deel moeten uitmaken van een notariële akte. De plannen die bij een notariële akte worden gevoegd, zoals bij een aankoop, verkoop, splitsing of overdracht, dienen ondertekend te worden door een erkend landmeter.
De landmeter dient rekening te houden met de juridische en stedenbouwkundige aspecten die aanwezig kunnen zijn op een goed, zoals onder andere erfdienstbaarheden, zakelijke rechten en ondergrondse rechten.

 

Na de eigelijke opmeting wordt een proces-verbaal van opmeting gemaakt. Dit is een officieel document dat dient gehecht te worden aan de notariële akte. Hierbij wordt de juiste ligging van de eigendomsgrenzen wordt bepaald aan de hand van allerlei opzoekingen. Uiteindelijk wordt het proces-verbaal van opmeting ter plaatse gematerialiseerd dmv éénduidige merktekens.

 

Nivelleringen - hoogtemeting

De hoogtemeting heeft als doel om de juiste maaiveldpeilen van een grond  in kaart te brengen.  De hoogtemeting gebeurt ten opzichte van het nationaal referentievlak , nl. het T.A.W. (Tweede algemene waterpassing), of ten opzichte van een lokaal referentievlak. Een hoogtemeting doet geen uitspraak over de ligging van de eigendomsgrenzen van een perceel.

Hoogtemetingen worden vaak opgemaakt voor:

1.  architecten die ze gebruiken voor het opmaken van hun bouwplannen en aanvragen voor stedenbouwkundig vergunningen.

2.  tuinarchitecten die ze gebruiken voor het ontwerpen van hun tuinen.

3.  studiebureaus die ze gebruiken voor het ontwerpen van hun wegenis- en rioleringsprojecten. De berekeningen van het grondverzet worden gedaan op basis van deze hoogtemetingen. Door de hoogtemeting van een bestaand terrein te vergelijken met het ontwerpplan wordt de te verzetten grond ingeschat.

4.  aannemers die ze gebruiken voor de aanleg van hun bouw, wegenis- en rioleringsprojecten.

 

Ondergrondse opmetingen van inspectieputten

Bij rioleringsprojecten is het van groot belang dat men ligging en de staat kent van het bestaand rioleringsstelsel. Hierbij worden de bestaande inspectieputten geopend en ondergronds ingemeten. Van alle weggaande en toekomende leidingen worden de bodempeilen en de diameters nauwkeurig opgemeten.

 

Vraag, voor aanvang van de werken, de noodzakelijke vergunningen aan.
Landmeter Van Herwegen: De start van uw bouwproces
Start u een bouwproces? Klik dan hier.